Skip to main content

Hiina Kommunistliku partei keskkomitee kantselei ja Hiina Rahvavabariigi nõukogu kantselei
avaldasid sotsiaallaenu arengusüsteemi kvaliteetse kaasaaitamise juhendi eesmärgiga stimuleerida
arengu uue arhitektoonika kujundamist.
Direktiivis on märgitud üleskutse tugevdada teadusuuringute terviklikust ja intellektuaalomandi
õiguste kaitset, takistada kaubandust teadustöödega ja täiustada kaitsesüsteemi ning rakendada
intellektuaalomandi õiguseid.
Hakatakse rakendama kvaliteedikontrolli kaasaaitamise ja kaubamärkidesse usalduse tugevdamise
meetmeid, samuti meetmeid kvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumiste laiendamiseks siseturul –
märgitakse juhendis. Hiina kavatseb arendada musterettevõtteid, mis paistaksid silma ausa
tootmis-majandustegevusega ja laitmatu mainega, – märgitakse dokumendis.
Samuti aitab Hiina kaasa ausa tarnimise ja investeerimise tingimuste loomisele, mis kõige muu
hulgas näeb ette võitlust võltskaupade valmistamise ja müügiga, seadusevastase reklaami ja musta
propagandaga.
Vastavalt sellele dokumendile parendab Hiina ökoloogia ja keskkonnakaitse valdkonnas olevat
laenusüsteemi.
Lisaks sisaldub juhendis üleskutse püstitada kapitaliturule laenusüsteem, arendada inklusiivset
finantseerimist, avardada laenustamise mastaape ja lahendada mikro-, väike- ja keskmise
suurusega ettevõtete ja individuaalettevõtjate finantseerimisprobleeme.
Samuti teatatakse, et Hiina võimud lubasid suurendada laenustamist ja aktiviseerida
võtmeettevõtete ja – valdkondade finantstoetust.
Vastavalt otsusele, mis oli vastu võetud Hiina Rahvuspanga ja Hiina Rahvavabariigi panga- ja
kindlustustegevuse kontrolli ja juhtimise komitee ühisel istungil, osutatakse tugevdatud finantsabi
mikro-, väike ja keskmistele ettevõtetele, samuti sellistele valdkondadele kui „roheline“ areng,
teadus-tehnilised innovatsioonid, energiaressursside tarne, veeressursside kaitse, infrastruktuur.