Skip to main content

Pankade aktiivid vähenesid aprillis 1,6 % võrra, kuid nendel on suur varu – enam kui 11,05 triljonit
tenge.
01.mai 2022.a. seisuga on Kasahstani Vabariigi pangasektor esitletud 22 teise astme pangaga,
millest 14 panka on välismaa osalusega, muuhulgas 11 tütarpanka.
Pangasektori koguaktiivid vähenesid 2022.a. aprilli jooksul 1,6 % võrra, peamiselt Kasahstani
Vabariigi Rahvuspanga korrespondentarvetel ja hoiustel olevate jääkide alanemise arvel 12 % ehk
737 miljardi tenge võrra. 1.mai 20022.a. seisuga moodustasid aktiivid 37,18 triljonit tenge.
Teise taseme pangad omavad kõrglikviidsete aktiivide olulist varu, moodustades enam kui 11,05
triljonit tenge ehk 29,7 % aktiividest. Vaba likviidsuse olemasolu lubab pankadel täita oma
kohustusi täies mahus.
Pangasektori kohustused langesid aprilli jooksul 1,9% võrra, peamiselt klientide hoiuste
vähendamise arvel 2,9% võrra ning 1.mai 2022.a. seisuga moodustasid 32,51 triljonit tenge.
Pangasektori kohustuste struktuur on suuremas osas esitletud deposiitportfelliga, moodustades
76,8 % panga kogukohustustest ehk umbes 24,96 triljonit tenge.
1.mai 2022.a. seisuga on pangasektoril piisav kapitalivaru. Põhikapitali (k1) piisavuse koefitsient –
18,15, ületades süsteemis oluliselt seadusandlusega kehtestatud normatiive.
2022.a. jaanuaris-aprillis moodustas pankade puhaskasum 375 miljardit tenge, mis on 6,5 %
madalam võrreldes 2021.a. analoogilise perioodiga. Pangaaktiivide rentaablus (ROA) 1.mai 2022.a.
seisuga moodustas 3,5 % (1.mai 2021.a. – 2,9 %), kapitali rentaablus (ROE) 28,7 % (1,mai 2021.a. –
22,4 %).
Majanduse laenud suurenesid 2022.a. aprilli jooksul 0,9 % võrra ja moodustasid 19,4 triljonit tenge.
Füüsiliste isikute laenud suurenesid 2022.a. aprilli jooksul 1,9 % kuni 11,38 triljonit tenget,
juriidilistele isikutele – alanesid 0,5% kuni 8,02 triljonit tenget.
Laenude maht rahvusvaluutas suurenes 2022.a. aprillis 1,6 % võrra kuni 17,64 triljonit tenget,
laenude maht välisvaluutas alanes 5,6 % võrra kuni 1,76 triljonit tenget, peamiselt tenge
vahetuskursi tugevnemise tulemusel 4,6 % võrra (467 tengelt kuni 445,6 tengeni USA dollari eest).
Tengedes laenude osakaal moodustas 1.mai 2022.a. seisuga 90,9%.
2022.a. aprilli jooksul väljastati uusi laenusid 1,88 triljoni tenge eest, mis on 0,7 % vähem, kui
2022.a. märtsis.
2022.a. aprilli kokkuvõtete põhjal tuleb valdkonna jaotuses olulisem pangalaenude summa
sellistele valdkondadele kui tööstus (üldmahu osa – 33,4%), kaubandus (23,4 %), ehitus (8,0%) ja
transport (5,6 %). Muudele valdkondadele – 29,6 % laenusid.
2022.a. aprillis moodustas välisvaluutas väljastatud laenu autasustamise keskkaalutud määr
pangaga mitteseotud juriidilistele isikutele 15,2 % (2022.a. märtsis – 14,5 %), füüsilistele isikutele –
17,3 % (2022.a. märtsis – 18,0 %).
2022.a. aprilli kokkuvõtete põhjal moodustas enam kui 90 päeva aegunud võlgadega laenude osa
laenuportfelli üldmahus 3,6 % (2022.a. alguseks – 3,3%).
Juriidiliste isikute portfellis, arvestades väike- ja keskäri, moodustas enam kui 90 päeva aegnud
võlgadega laenu osa 3,6 % (1.jaanuari 2022.a. seisuga – 3,4 %). Füüsiliste isikute portfellis – 3,8 %
(1.jaanuari 2022.a. seisuga – 3,5%).
Enam kui 90 päeva aegunud võlgadega laenude provisioonidega katmise tase moodustas 74,4 %.